رفتن به محتوا

رادیکالهای آزاد چیست؟؟

رادیکالهای آزاد ( ROS ) چیست؟؟

چه خوراکیهایی رادیکال آزاد دارند؟

رادیکال آزاد در چه مواد خوراکی وجود دارد؟

رادیکال آزاد را توضیح دهید؟ 

رادیکال آزاد اتم مولکول یا یونی است که دارای الکترونی جفت نشده است.

رادیکالهای آزاد برای سلامت انسان مضر هستند و باعث روند فرسایشی برای بدن میشوند.

آنتی اکسیدانها نقش اساسی در پیشگیری از این آسیبها دارند.

با هر وعده غذایی شرایط بدن ما به سمت آنابولیک پیش میرود و کاهش وزن سخت تر میشود.

ROS  یا همان رادیکالهای آزاد با مصرف هر وعده غذایی میزانشان تغییر میکند.

حالا چه ترکیبات غذایی میزان رادیکالهای آزاد در بدن را بیشتر میکند و چه ترکیباتی این میزان را کاهش میدهد.

ترکیباتی مثل پروتئین با پروتئین مثل مافین ها( مافین گوشت یا مافین تخرم مرغ);کربوهیدرات با کربوهیدرات(مثل شیروخرما یا نان و مربا، انواع پلو مثل لوبیاپلو); انواع چربی با چربی (مثل دنبه تفت داده شده در روغن); ترکیب پرتئین با چربی(مثل کله پاچه) میتوانند کمترین آثار مخرب از رادیکالهای آزاد به بدن ما برسانند.

اما مصرف همزمان کربها با چربیها که تفاوتی هم ندارندچگونه کربوهیدراتی اعم از مونودی یا پلی و چگونه چربی اعم از اشباء یا غیراشباء میتوانندبیشترین آثار مخرب رادیکالهای آزاد را برای ما داشته باشند؟؟

مانند کله پاچه با نان، انواع خورشتها با برنج و اکثرغذاهای ایرانی که این ترکیب رو شامل میشوند.

حالا در صورت مصرف این ترکیب غذایی باید چه کرد؟؟

اثرات ROS در بدنهای مختلف یکسان نیست و بسته به سبک غذایی و شیوه زندگی هر فرد متفاوت است.

هرچه فرد آنتی اکسیدان بیشتری داشته باشد نقش ROS در بدن کمتر خواهد شد.

اما در صورت مصرف یک وعده با ترکیب اثر مخربیکی از راهکارها برای کمتر کردن اثر رادیکالهای آزاد مصرف سبزیجاتی مثل سالاد و سبزیجات برگ سبز قبل و بعد غذا میباشد.

سبزیجات با آزاد سازی آنتی اکسیدانهای بیشتر در نقطه مقابل رادیکالهای آزاد قرار گرفته و اثرات آنها را کمتر میکنند.

آنتی اکسیدان چیست؟؟ چه خوراکی هایی آنتی اکسیدان دارند؟؟ آنتی اکسیدان در جه خوراکی هایی وجود دارد؟؟