رفتن به محتوا

تو چگونه می اندیشی ؟

جنگجویان پیروز ، ابتدا در ذهن خود پیروز میشوند

و سپس به جنگ میروند