رفتن به محتوا
رژیم های رایج در بدنسازی

سمینار رژیم های رایج در کاهش وزن

سمینار رژیم های رایج در کاهش وزن و مکمل های موثر در چربیسوزی این سمینار پیش نیاز مربیگرى بدنسازى مى باشد

با مترو خط ۴ ایستگاه توحید  دستگاه کارتخوان در محل سمینار موجود مى باشد .هزینه ١١٠ هزار تومان

ثبت نام همان روز در محل سمینار

تحویل مدرک همان روز?شرکت براى عموم آزاد مى باشد