رفتن به محتوا

دوره تخصصی پیکر سنجی

? شرکت براى عموم آزاد مى باشد .

عزیزانى که جمعه در سمینار فیتنس حضور داشتند شامل ١۵ ٪؜ تخفیف مى شوند. عکس فیش واریزى و کارت ملى و شماره موبایل به ٠٩٣۶١۶٧٧٠٢٨ از طریق تلگرام ارسال شود.