رفتن به محتوا

امتحان های بدنسازی

بدینوسیله تاریخ امتحان های دوره های تخصصی به شرح ذیل اعلام می گردد.

هیأت بدنسازى استان تهران